Alderdi Eguna 2023

Gipuzko Buru Batzarra

Afiliate

Compartir

Afíliate

Afíliate

Requisitos


Para afiliarse a EAJ-PNV se requiere:

a) Tener 16 años cumplidos.

b) No estar afiliado/a a otro partido político.

c) No pertenecer a otra entidad, sindicato, organización o sociedad que tenga carácter político o político-social contrarios al ideario de EAJ-PNV.

d) Aceptar la ideología de EAJ-PNV y comprometerse personalmente con su proyecto político.

e) Solicitar la afiliación al órgano competente y recibir su aprobación.


Solicitud


Alderdikide izateko eskabidea, eta honen gauzatzea, eskatzailea bizi den herriko Uri Buru Batzarraren edo, haren ezaz, herririk hurbilenekoan egingo da.

Arrazoi justifikaturik badago, beste Uri Antolakuntza batean jaso liteke bada, alderdikidetasuna, Uri Buru Batzar biren arteko akordio egokia aurretiaz burutuz gero.

Alderdikidetasun eskariak, egiten duenaren sinadura beharko du, alderdikidetuta gutxienez bi urte daramaten beste alderdikide biren babesa eta Uri Antolakuntzetako alderdikideek ezagut dezaten agerian egotea ere.

Bizitokiz aldatzerik gertatuko balitz, alderdikideak aldakuntzaren berri emango du Uri Buru Batzarrean; honek, era berean, helbide berriaren arabera dagokion Uri Buru Batzarrari jakinaraziko lioke. Uri Antolakuntza berriak derrigorrez onartu beharko du, antzinakotasuna errespetatuz.

Kasu berezietan, bizitokiz aldatzen den alderdikideak lehenengo Uri Antolakuntzan jarraitzea nahiko balu, posible litzateke, Antolakuntza bien arteko aurre-akordioa ematen baldin bada.

Uri Antolakuntzak hartutako alderdikidetasuna onartzeko edo ukatzeko ebazpena ziozkoa izango da. Ebazpena hiru hilabeteko epearen barruan egin eta idatziz jakinaraziko zaio eskatzaileari eta bermatzaile biei. Ebazpenik ez badago, ukatutzat joko da eta babesa eman diotenei jakinaraziko zaie. Ukapen guztiak, baita isilekoak, dagokion Herrialde Buru Batzarrari jakinaraziko zaizkio ukapenaren zergatia azalduz.

Edozein alderdikidek Uri Batzarrera jo dezake Uri Buru Batzarraren alderdikidetasuna emateko edo kentzeko erabakia, Uri Batzar honek bi hilabeteko gehienezko epean hartu beharko du erabakia.

Alderdia nahita utzi duten alderdikideek dagokien Uri Antolakuntzaren bitartez bakarrik eskatu ahal izango dute alderdian berriz sartzea, alderdia benetan utzi zuten egunetik bi urtebete igaro ondoren.

Bizilekuz aldatu izan balu, ezinbestekoa izango zaio utzi zueneko Uri-Antolakuntzaren txostena.

Eskatzailea, Alderdiaren jokaera ideologikoak, egitaraua eta eraketa jakinarazteko emango diren prestakuntza-ikastaroetara derrigorrez joango da.

Alderdikidetasun-eskaria dagokion Herrialde Buru Batzarrak ebatziko du ondoko kasu hauetan:

a) Eskatzaileak aurretik Alderditik bota dituztenean, edo Alderdia nahita utziz, honi kalte handiren bat egin diotenean. Botatze edo uzte egunetik hiru urtebete igaro behar izango dute berriz sartzea eskatu ahal izateko. Alderditik egotziak izan badira, Herrialde Buru Batzarrak dagokion Epaimahai zigortzaileari eskatuko dio zigor hori ezarri eragin dioten arrazoi guztien txosten osoa. Kasu bietan, eskatzailea lehen zegoeneko Uri Buru Batzarrari edo sartu nahi duen berriari (edo biei) eskatuko die idatzizko txosten bat Alderdia utzi zuenetik zer nolako ihardun politiko agertu duen erakutsiz.

b) Eskatzaileek beste alderdi bateko alderdikide izan direnean, edota beste alderdi politiko baten eskutik hauteskundeetara aurkeztuak edo herri-agintari izateko jarduteko aukeratuak izan direnean.

c) Garrantzi bereziko arrazoiak direla eta, Uri Buru Batzarrak Herrialde Buru Batzarrari txostena igortzen dionean.

d) Aurretik ere Alderdikidetasuna eskatu eta ukatu bazitzaion Herrialde Buru Batzarrak entzun beharko du Uri Buru Batzarra erabakirik hartu baino lehen. Edozein alderdikidek dagokion Herrialde Epaimahaiaren aurrera jo dezake Herrialde Buru Batzarraren erabakia. Euzkadi Buru Batzarrak Aberri Batzarraren onespenera jarriko du Alderdikidetasuna lortzeko arautegia, baita formularioak, zerrenda-liburuak, diru-sariak jasotzeko jarraibideak, etab., bateratzeko arautegian ere. Honela, eta aldizkako berriztapena zainduz, alderdikidetasunarekin zerikusia duten arazoak modu bizkor eta eraginkor batez ezagutu ahal izango dira.


Formación


A todo afiliado o afiliada se le proveerá, por su respectiva Junta Municipal, del correspondiente carnet de afiliación y de un ejemplar de los Estatutos y Reglamentos, así como de los documentos que en ese momento fijen el proyecto político del Partido.

Se impartirán cursos de formación para asegurar el conocimiento por los afiliados y afiliadas de todo lo relativo a planteamientos ideológicos, programa y organización del Partido.


Derechos


Estos son los derechos fundamentales del afiliado y afiliada:

1) Recibir la formación e información política necesaria para el desarrollo adecuado de su militancia.

2) Recibir información y recabar la atención de los órganos rectores del Partido, a través de los canales organizativos establecidos, sobre todos aquellos asuntos que puedan afectar a la organización y actividad del Partido.

3) Tomar parte en los debates, deliberaciones y votaciones que se planteen en las Asambleas de su Organización Municipal, con plena libertad de expresión y de voto.

4) Elegir y ser elegido/a para cualquier cargo, nombramiento o designación en la Organización del Partido.

El cargo interno que fuere propuesto para su reelección podrá excusar la aceptación de la nominación como candidato o candidata ante el órgano competente en cada caso, en la fase de elaboración de la lista de candidatos y candidatas susceptibles de ser votados/as en la segunda vuelta del proceso electoral interno.

Asimismo, quien estuviere ejerciendo un cargo o mandato interno podrá excusar la aceptación de uno nuevo siguiendo el procedimiento establecido en el párrafo anterior.

5) Elegir y ser elegido/a como candidato o candidata a cargo público.

6) Recurrir ante los Órganos judiciales competentes del Partido.

7) Expresar libremente sus ideas en los medios de comunicación del Partido. De la no publicación o emisión de las mismas, el interesado o interesada recibirá justificación oportuna del órgano correspondiente.

La adquisición plena de los derechos de afiliado o afiliada, en lo que se refiere a ser elegible para cargos internos y a la facultad de avalar a quienes soliciten el ingreso en el Partido, se alcanzará tras dos años, al menos, de afiliación.

A los trabajadores y trabajadoras contratados/as por las distintas ejecutivas, con acceso a los registros de afiliación, actas, datos económicos o documentación considerada como reservada por la propia ejecutiva, se les exigirá, al menos, dos años de antigüedad en la afiliación.


Obligaciones


Estas son las obligaciones fundamentales del afiliado y afiliada:

1) Aberri, Herrialde eta Uri mailako Estatutuak, eta, era berean, hauek gauzatzen dituzten arautegiak zaintzea.

2) Alderdiaren Batzordeek haurtutako erabakiak bete, bere antolakuntzaren arauak gorde eta bere helburuak lortzen laguntzea.

3) Alderdiaren jokaera politikoa, barne jardunbidea eta antolakuntza ezagutu eta zabaltzea.

4) Alderdiaren ekintza politikoan modu eraginkorrean jardutea.

5) Bere Uri Antolakuntzaren Batzarretara eta Alderdiak deitutako ekitaldietara joatea.

6) Alderdiak aurkezten dituen hautagaiei edota, hautagai izan ez eta, Alderdiak bermatzen dituenei botoa ematea.

7) Dagozkien batzordeek emandako Alderdiaren barruko kargu, izendapen eta hautapenak onartu eta betetzea, batzorde horiek karguok onartzera eragozten dizkion arrazoiak ontzat hartu ezik.

8) Beharrezko alderdikide-sariak ordaintzea, Uri Buru Batzarrak hori eragozten dizkion arrazoiak ontzat hartu ezik.

9) Euskara, hitzez eta idatziz, ikasten eta menperatzen ahalegintzea. Euskara erabili eta Alderdiaren barruan zein kanpoan euskara zabal dadin laguntzea.

10) Alderditik kanpo, kargu publiko baterako hautatua izateko aukera Alderdiaren exekutiba gaituari jakinaraztea eta haren baimenik gabe ez onartzea.


Para causar baja


La baja en EAJ-PNV puede ser voluntaria o forzosa.

La baja forzosa sólo se producirá por decisión del Juez o del Tribunal competente, previa incoación del correspondiente expediente disciplinario, en virtud de alguna de las siguientes causas:

1. Por falsear voluntariamente los datos que deben cumplimentarse al formalizar la inscripción.

2. Por incumplimiento de lo dispuesto en el apartado de Requisitos.

3. Por realizar declaraciones o actuaciones públicas contrarias a la disciplina del Partido o que dañen la imagen del mismo ante la opinión pública.

4. Por incumplir cualquiera de las obligaciones fundamentales que le corresponden como afiliado o afiliada contempladas en las Obligaciones, excepto las referidas a los apartados 4 y 5 de dicho artículo.

El incumplimiento de las obligaciones contempladas en los apartados 4) y 5) de las Obligaciones dará lugar sólo a la suspensión del derecho de voto y del derecho de elegir y ser elegido/a para cualquier cargo de elección interno o público por el tiempo y en los términos previstos en el Reglamento Disciplinario. No obstante, la Junta Municipal valorará las circunstancias de cada caso para excusar, de manera personal, el cumplimiento de dichas obligaciones).

Informazio gehiago nahi izan ezkero, jarri gurekin harremanetan: idazkaria1@gipuzko.com

Compartir